Завантажити вимоги в PDF
Завантажити вимоги в DOC
Завантажити шаблон в PDF
Завантажити шаблон в DOC
Завантажити презентацію «Академічна відповідальність педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу»

Вимоги до оформлення статті

Стаття подається в паперовому вигляді (по можливості) і на електронному носієві (по e-mail або на диску) у форматі Microsoft Word. Паперовий варіант має повністю відповідати електронному. При наборі статті потрібно дотримуватись таких вимог:

1. УДК, шрифт — Times New Roman прямого накреслення кег-лем 12, напівжирний, форматування — зліва;

2. Відомості про автора (авторів): фото; ініціали, прізвище, нау-ковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (місце навчання), e-mail: шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинар-ний міжрядковий інтервал кеглем 9, форматування — зліва; фото мо-жна подати окремим файлом;

3. Назва статті (за шаблоном): шрифт — Times New Roman пря-мого накреслення кеглем 11, напівжирний, усі прописні, форматування — по центру;

4. АНОТАЦІЯ статті на мові статті + на англійській: ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті; анотація до 10 рядків, шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 9, форматування — по ширині;

5. Текст статті: шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 11, форматування — по ширині; лівий-правий береги — по 20 мм, верхній і нижній береги — за шаблоном.

6. Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту статті й дорівнювати п’яти знакам.

7. Структурними елементами статті є:

— «ВСТУП», у якому стисло викладається оцінка сучасного стану об’єкта дослідження, актуальність теми статті, її мета й можливі сфери застосування;

— «МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ» містить викла-дення основних відомостей про предмет (об’єкт) дослідження та їх ре-зультати; — «ВИСНОВКИ», у яких викладається оцінка одержаних результатів дослідження, ступінь їх впровадження та можливі галузі або сфери викорис-тання; доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою тощо.

8. Усі графічні матеріали статті (діаграми, графіки, схеми, фотографії, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис «Рисунок» та виконуються відповідно до ДСТУ 1.5:2015, ДСТУ 3008:2015.

9. Подана у статті таблиця розміщується безпосередньо після фрагменту тексту, у якому її згадано вперше, або на наступній сторінці. ЇЇ треба заповнювати за правилами, які відповідають ДСТУ 1.5:2015. Назва таблиці друкується з великої літери і розміщується над таблицею з абзацного відступу. Слово «Таблиця» подається лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з аб-зацного відступу друкується «Продовження таблиці__» або «Кінець таблиці__ » без повторення її назви.

10. Пояснення до окремих даних, наведених у статті, можна оформлювати як виноски. Вони позначаються над рядком арабськими цифрами з круглою дужкою, наприклад,1) або у вигляді зірочки (*). Виноски нумеруються у межах кожної сторінки статті та відокремлюються від основного тексту статті тонкою горизонтальною ліні-єю завдовжки від 30 мм до 40 мм з лівого берега. Текст виноски друкується шрифтом Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 9.

11. Формули та рівняння у статті подаються посередині сторінки симетрично тексту статті окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту. Нумерації підлягають лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті статті. Номер формули чи рівняння друкується на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках, наприклад, (3). У багаторядко-вих формулах або рівняннях їхній номер проставляється на рівні остан-нього рядка.

12. У кінці статті розміщується «Перелік джерел посилання», оформлений згідно ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерельну базу по-даються в тексті у квадратних дужках, наприклад, [2].

13. Стаття подається як текстовий документ в MS WORD 2003.

14. Розмір паперу ISO А5.