Завантажити вимоги до збірника наукових праць
Завантажити вимоги до спеціального випуску для викладачів та керівників закладів освіти
Завантажити шаблон статті до збірника наукових праць
Завантажити шаблон статті до спеціального випуску для викладачів та керівників закладів освіти
Завантажити презентацію «Академічна відповідальність педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу»

Вимоги до оформлення статті

Стаття подається в паперовому вигляді (по можливості) і на електронному носієві (по e-mail або на диску) у форматі Microsoft Word. Паперовий варіант має повністю відповідати електронному. При наборі статті потрібно дотримуватись таких вимог:

1. УДК, шрифт — Times New Roman прямого накреслення кеглем 12, напівжирний, форматування — зліва;

2. Відомості про автора (авторів): фото; ініціали, прізвище, нау-ковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (місце навчання), e-mail: шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинар-ний міжрядковий інтервал кеглем 9, форматування — зліва; фото мо-жна подати окремим файлом;

3. Назва статті (за шаблоном): шрифт — Times New Roman прямого накреслення кеглем 11, напівжирний, усі прописні, форматування — по центру;

4. АНОТАЦІЯ статті на мові статті + на англійській: ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті; анотація до 10 рядків, шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 9, форматування — по ширині;

5. Текст статті: шрифт — Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 11, форматування — по ширині; лівий-правий береги — по 20 мм, верхній і нижній береги — за шаблоном.

6. Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту статті й дорівнювати п’яти знакам.

7. Структурними елементами статті є:

— «ВСТУП», у якому стисло викладається оцінка сучасного стану об’єкта дослідження, актуальність теми статті, її мета й можливі сфери застосування;

— «МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ» містить викла-дення основних відомостей про предмет (об’єкт) дослідження та їх ре-зультати; — «ВИСНОВКИ», у яких викладається оцінка одержаних результатів дослідження, ступінь їх впровадження та можливі галузі або сфери викорис-тання; доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою тощо.

8. Усі графічні матеріали статті (діаграми, графіки, схеми, фотографії, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис «Рисунок» та виконуються відповідно до ДСТУ 1.5:2015, ДСТУ 3008:2015.

9. Подана у статті таблиця розміщується безпосередньо після фрагменту тексту, у якому її згадано вперше, або на наступній сторінці. ЇЇ треба заповнювати за правилами, які відповідають ДСТУ 1.5:2015. Назва таблиці друкується з великої літери і розміщується над таблицею з абзацного відступу. Слово «Таблиця» подається лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з аб-зацного відступу друкується «Продовження таблиці__» або «Кінець таблиці__ » без повторення її назви.

10. Пояснення до окремих даних, наведених у статті, можна оформлювати як виноски. Вони позначаються над рядком арабськими цифрами з круглою дужкою, наприклад,1) або у вигляді зірочки (*). Виноски нумеруються у межах кожної сторінки статті та відокремлюються від основного тексту статті тонкою горизонтальною ліні-єю завдовжки від 30 мм до 40 мм з лівого берега. Текст виноски друкується шрифтом Times New Roman прямого накреслення через одинарний міжрядковий інтервал кеглем 9.

11. Формули та рівняння у статті подаються посередині сторінки симетрично тексту статті окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту. Нумерації підлягають лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті статті. Номер формули чи рівняння друкується на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках, наприклад, (3). У багаторядко-вих формулах або рівняннях їхній номер проставляється на рівні остан-нього рядка.

12. У кінці статті розміщується «Перелік джерел посилання», оформлений згідно ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерельну базу по-даються в тексті у квадратних дужках, наприклад, [2].

13. Стаття подається як текстовий документ в MS WORD 2003.

14. Розмір паперу ISO А5.