В.Д. Яковенко
Метод экспертного оценивания научно-педагогичных кадров

М.С. Сафонов, А.О. Маляренко
Метод узгодження гетерогенних баз даних за допомогою емуляції дій користувача

О.М. Свириденко
Інформаційна комп'ютерна система з сенсорним управлінням «Коледж»

О.Є. Максимова, Н.Є. Уткіна
Аналіз методів вимірювання ємності та індуктивності радіокомпонентів

Н.І. Карлова, Т.Є. Багмет, А.М. Шахман, Г.О. Філонюк
Інформаційна система відбору та обробки даних для прогнозування якості успішності семестрового контролю студентів по результатам рубіжного контролю

С.О Якушенко, А.М. Будяцький, Р.Р. Кузьмяк
Вплив температури палива на техніко – економічні показники двигуна

О.О. Мокрані, Г.О. Дробот
Мінімалізація втрат потужності електропривода з асинхронними двигунами

С.О. Савченко, Н.В. Євдокімова
Моделювання вихідних характеристик автомобільних генераторів змінного струму

К.В. Хомутова
Аналіз можливостей сучасних програм сапр для 3-d параметричного моделювання та віртуального складання вузлів

С.О. Якушенко, І.В.Федіна
Вплив режимів роботи двигуна на зміну механічних властивостей поршнів

Ю.О. Васеньова, Т.В. Попенко, Л.С. Шепель
Використання спеціального програмного забезпечення при виконанні навчальних проектів

Н.М. Куліковська, А.В. Арбузова
Розробка туристичного маршруту «козацька спадщина правобережної Херсонщини»

А.В. Подозьорова
Особливості використання проектних технологій під час природничої підготовки студентів у внз І-ІІ рівнів акреди-тації

А.М. Живець
Розвиток методів управління витратами

О.М. Цвєткова, О.О. Дмитракова
Оптимізація засобів автоматизації інформаційної діяльності підприємства

Г.В. Аблова
Проблеми створення іміджу навчального закладу

О.В. Шкарбуль
Професійно-орієнтований підхід у навчанні української мови студен-тів-нефілологів

DR. Igor Kharif
Контроль знаний по математике студентов финансово-экономических специальностей в университетах Германии

В.Ф. Чебукіна
Інноваційні підходи в управлінні навчальним процесом коледжу

Л.В. Удод
Методика складання та оформлення особистих офіційних документів – невід’ємна складова у формуванні комунікативних компетенцій у студентів технічних спеціальностей Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного універси-тету

С.О. Заболотна, Г. Поліщук
Вивчення флори і фауни Чорноморського біосферного заповідника

Г.В. Аблова, Г.В. Стаднік
Управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі Херсонського регіону

С.А. Коцегубов, М.М. Береговий, А.В. Рибкін
Методи корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу

О.П. Сіліщенко
Особливості розвитку мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців з іт-технологій під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у політехнічному коледжі

А.В. Стегалюк
Особливості перекладу українською мовою професійної термінології текстів науково-технічного спрямування

О.М. Цвєткова
Особливості методики викладання навчальних дисциплін та проведення навчальних практик (з досвіду роботи)

О.В. Кузякіна, С.В. Рослякова
3Методика реалізації прикладної спрямованості курсу стереометрії для студентів коледжу

М.А. Тарахтей
Аксіологічний підхід в педагогіці: деякі аспекти активізації навчально-виховоного процесу