Т.В. Кравченко, П.С. Носов
3D- параметричне моделювання засобів медичного спрямування із за-стосуванням САПР системи DELCAM PLS

П.П. Рибкін
Моделі і методи удосконалення автоматизованої системи проектування технологічних процесів обробки матеріалів САПР «Вертикаль»

Н.Є. Уткіна, П.С. Носов
Комп’ютеризована система просторової ідентифікації положення сег-ментів лікувального корсету

Т.Є. Багмет, С.А. Гущанінова, О.В. Левченко, М.С. Сафонов
Методи обробки даних та створення програмних засобів для оптимі-зації поселення студентів в гуртожиток

Ю.В. Арбузова, Н.І. Карлова, Т.Є. Багмет
Аналіз сучасного стану інформаційних технологій управління бізнес-процесами на ринку туристичних послуг Yкраїни

А.В. Подозьорова
Можливості вебінар орієнтованих платформ щодо формування інфор-маційно-комунікаційної компетентності студентів коледжу під час ви-вчення фізики

Ю.І. Галкун
Тепловые насосы: альтернативный способ отопления

А.М. Будяцький, О.М. Сорокін
Методи альтернативних видів енергозабезпечення колледжу

О.В. Крижановська
Аналіз методів та алгоритмів прийняття рішень щодо конструкції та роботи міні верстатів з ЧПК

С.О. Якушенко, П.Д. Аверін
Зміна економічних та екологічних показників роботи двигуна при використанні різних видів рідкого палива

Г.О. Дробот, О.О. Мокрані
Перспективи розвитку вітроенергетики у південно-східному регіоні України

В.П. Клєпов, Є.О. Оксиненко
Моделі сучасних енергозберігаючих пристроїв

А.М. Шахман
Математичні методи розрахунку спектроскопічних параметрів піонних атомів і актуальні проблеми теорії

Г.Ф. Сафонова, Т.М. Трофименко
Теоретико-математична модель процесу перетворення геометричних образів сапр одягу

Н.В. Ротань
Інтелектуальна складова процесу формування конкурентоспроможності туристичної галузі

Т.В. Матвієнко
Моделювання та розробка методів проведення оцінки природно-ресурсного потенціалу для розвитку екологічного туризму(на прикладі Херсонської області)

О.О. Комліченко
Організація наукових досліджень в коледжі

І.В. Федіна
Методи енергозбереження при виробництві чорних та кольорових ме-талів

Н.В. Воронова
Організація самостійної роботи на заняттях математики – шлях до за-лучення студентів у творчість

Т.О. Семакова
Педагогічні умови організації навчального процесу з фізики, орієнтова-ного на формування пізнавальної самостійності студентів технічних коледжів

Г.М. Лебедь
Інтенсифікація навчального процесу як необхідна умова розвитку са-моосвітньої компетентності майбутніх фахівців технічного профі-лю

Ю.М. Боговіна
Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток» як інструмент управління витратами підприємтва

В.Б. Гончарова
Методи формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з електротехніки та електромеханіки під час вивчення дисципліни «іно-земна мови за професійним спрямуванням»

Р.І. Слєпухіна, А.А. Біла-Кисельова
Особливості правової освіти в внз і-іі рівнів акредитації

Т.О. Куцак
Розвиток творчих здібностей студентів засобами інноваційних методик (з досвіду роботи)