Секція: Метрологія, стандартизація та сертифікація

Г.А. Оборский, И.В. Прокопович, А.А. Коряченко.
Интегральные датчики динамических характеристик песчаных литейных форм

Є.О. Яковенко, Н.І. Карлова, В.Д. Гогунський.
Формалізація вимог до сховищ знань у системах управління якістю

Секція: Управління проектами та якістю

О.В. Біла, В.Д. Гогунський.
Розробка проектів в охороні праці

В.О. Вайсман, С.О. Величко, К.В. Колеснікова.
Управління персоналом підприємства в проектно-керованій організації

С.В. Руденко, М.В. Романенко, О.Г. Катуніна.
Розроблення марківської моделі  в управлінні проектами надання медичних послуг

А.С. Коляда, С.Н. Ковешников, В.Д. Гогунский.
Эффективность использования адаптивных подходов при разработке программного обеспечения

О.Є. Колесніков, В.Д. Гогунський.
Основні аспекти впровадження  дистанційної освіти

О.В. Власенко, В.В. Лебедь, В.Ю. Васильєва.
Розробка моделі оцінки комунікацій в міжнародних проектах

Г.Г. Оборська, Т.М. Олех.
Застосування діаграми Ісікави для аналізу проектів зовнішніх комунікацій

Е.В. Колесникова, В.М. Рязанцев,В.А. Вайсман.
Общность областей знаний в стандартах менеджмента качества и управления проектами

Секція: Автоматизація і комп’ютерні технології

А.Л. Становский,О.С. Савельева, М.Л. Герганов, Е.Ю. Лебедева.
Проблема распознавания изоморфизма графов и обратная задача структурной надежности

М.С. Сафонов, О.Є. Яковенко, С.О. Савченко.
Використання об’єктів керування для оптимізації потоків інформації в мережевих базах даних з різною архітектурою

Ю.І. Косенко, В.Д. Яковенко, Ю.В. Арбузова.
Узагальнена модель показників засвоєння знань суб’єктами навчання

В.В. Коленко, А.В. Нарожный, А.Ф. Сафонова.
Математические модели и методы процессов защиты информации

Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг.
Інформаційні технології статистичного комп’ютерного моніторингу якості побутового теплопостачання

Т.В. Попенко, В.М.Тонконогий.
Модели принятия решения в автоматизированных системах обучения

В.А. Яковенко, П.С.Носов, О.Н.Паулин.
Обобщенный геометрический алгоритм 3D упаковки параллелепипедов

Секція: Штучний інтелект. Інтелектуальні системи

А.В. Нарожный.
Согласование индивидуальных предпочтений в однородном коллективе мультиагентной системы

П.С. Носов, А.Е. Яковенко, В.М. Тонконогий.
Метод нечеткой идентификации предпочтений субъекта обучения

Секція: Математичні методи в  механіці, економіці, екології         

А.Н. Шахман, Д.Е. Сухарев.
Оценка энергии рентгеновских переходов в каонных атомных системах

Секція: Розвиток соціально-економічних систем
в трансформаційних умовах  

С.В. Філиппова, О.О. Комліченко, Н.В. Ротань.
Оцінка стану економіки України та перспективи її трансформації в умовах глобалізації

О.В. Станіславик, О.М. Коваленко.
Сучасні аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні

Секція: Нові інформаційні технології в освіті
та природничо-математичних науках       

І.О. Носова, В.І. Чепок.
Проблеми сучасної підготовки фахівців сфери обслуговування

Л.А. Савенок, С.Г. Водотика.
Наукова школа: дослідницький, освітній і виховний потенціал

Т.О. Семакова, О.П. Сіліщенко.
Науково-дослідницька робота як шлях формування професійної компетентності викладача